RODO

Administratorem Danych Osobowych wychowanków oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi przy ulicy Rybnej 11 ABC, reprezentowana przez dyrektora bursy, mgr Elżbietę Czajkę.

 We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, Panem Tomaszem Kucińskim (mail: iod@bsalodz.pl, kom.: 510 229 550)